بچه آدم

درباره بلاگ
بچه آدم

دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ
دانی که از آدمی چه ماند پس مرگ
عشق است و محبت است و باقی همه هیچ

آخرین مطالب
۲۵ شهریور ۹۷ ، ۰۸:۱۰

نگاه 2

"برادرم" عباس! به استقبالش برو.

"مردی" که شرمنده بود. روبروی حسین (ع) ایستاد. شبح گذشته از جلو چشمانش دور نمی شد. او بود که آب را بر حسین (ع) بست. او بود که بدن زینب (س) را لرزاند.

زیر چانه اش را گرفت و سرش را بالا آورد. جرات نگاه کردن نداشت. لحظه ای به چشمان حسین (ع) خیره شد. زمان ایستاد. و او بود که در اقیانوس بی انتهای چشمان حسین (ع) غرق شده بود.

در آن نگاه چه بود و در آن لحظات چه گذشت؟

اگر هزار بار زنده شوم و بمیرم، باز هم برای تو جان می دهم، ای تنهای مظلوم...